Velkommen til Løgstørtilbuddene

Kommunen kan til personer med betydelig og varig nedsat funktionsevneniveau tilbyde at leje lejlighed i et bofællesskab. Til bofællesskabet hører fællesarealer, hvor borgerne kan have samvær og sociale aktiviteter.

Støtten til den enkelte borger gives i dennes hjem og efter Lov om social service og kan bestå i praktisk hjælp, personlig pleje eller socialpædagogisk rådgivning og vejledning

Der findes bofællesskaber rettet mod forskellige målgrupper fx til yngre, til borgere med et udviklingshandicap, til personer med erhvervet hjerneskade, til demente m.v.

I Vesthimmerlands Kommune er tilbuddene til voksne handicappede organiseret i Sundhedsforvaltningen.
Løgstør Tilbuddene er en del af Sundhedsforvaltningen og tilbyder boliger til 51 voksne borgere.
Målgruppen er ifølge lovgivningen borgere med “betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne”.

På tur ved vandet Beboere ude og spille med Stråmændene Morgenmaden nydes på terassen På Cafe Klar til Sølund Festival Der danses til fest Der slappes af i Sanserummet Sanserne er i spil

Enheder i Løgstør Tilbuddene

Løgstør Tilbuddenes består af fire lovpligtige godkendte enheder. Du kan klikke på boenhederne nedenfor, for at få flere informationer om boenhederne samt læse tilsynsrapporterne.

Hus A – Enhed A, B, C og F

Hus B – Enhed A, B, C og F

Hus C – Enhed A, B, C og F

Hus D

Hus E

Hus F – Enhed A, B, C og F

Enhed Møllersgård

Alle oplysninger på Tilbudsportalen er godkendt af tilbuddenes tilsynsførende myndighed.

Læs mere på Tilbudsportalens hjemmeside: http://tilbudsportalen.dk/

Løgstør tilbuddene tilbyder:

Et socialt tilbud, hvor der stilles trygge rammer til rådighed for de borgere, som har behov for understøttende og udviklende ophold af enten midlertidig eller permanent karakter. Rammer og indhold af de enkelte tilbud afhænger af, hvilken type tilbud der er tale om og hvilken målgruppe det enkelte tilbud har.

Det fremgår af lov om socialtilsyn, at Socialtilsyn Nord skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud, som er Botilbudslignende tilbud i form af hjælp og støtte efter §§ 83-87, 97, 98 i lov om social service.

Alle afdelinger under Løgstør Tilbuddene er oprettet og godkendt via disse rammer, og er derfor omfattet af loven om Social Tilsyn.

Løgstør Tilbuddene er opdelt i 4 forskellige enheder, som hver for sig er godkendt af Socialtilsyn Nord til at kunne levere ydelser til kommunerne. Godkendelsen foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellen for tilbudsområdet, hvor en række temaer er med til at belyse tilbuddets kvalitet.

Læs mere herom på Social Tilsyn Nords hjemmeside: https://socialtilsynnord.hjoerring.dk/

 Bøgevej og Møllersgård

Hus A samt fælles bålplads på Bøgevej

Bøgevej A-F (Enhed A-F)   Læs mere om Bøgevej her

Møllersgård

Købmagergade 15 og 17 Læs mere om Møllersgård her